VI SVARAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

Många frågor som kunder ställer till oss är återkommande.
Vi har gjort en sammanställning och besvarat de vanligaste.

Måste man uppge ett aktiebolags fullständiga namn på företagets webbplats,
eller räcker det att använda till exempel ett varumärke?

Aktiebolag som har en hemsida är från och med 1 juli 2006 skyldiga att ange följande uppgifter på webbplatsen:

  • bolagets firma
  • den ort där styrelsen har sitt säte
  • bolagets organisationsnummer
  • om bolaget har gått i likvidation.

Dessa uppgifter ska även finnas på bolagets brev, fakturor och orderblanketter.

Om det finns särskilda skäl får Bolagsverket ge tillstånd att inte ange bolagets firma på webbplatsen. I så fall måste upplysningar i stället lämnas om att bolaget är ett aktiebolag och om bolagskategori (privat eller publikt).

Våra anställda får 3000 kr i friskvårdsbidrag per år. En av våra anställda skulle hellre
vilja ha motsvarande summa som bidrag till en cykel. Är det möjligt?

Nej, för att förmån ska vara skattefri måste det vara fråga om en förmån av mindre värde och enklare slag. Träning på gym klassas normalt som motion av enklare slag och är skattefri (upp till ett värde av 6 000 kr i vissa fall).

För att träningsutrustning ska vara skattefri ska det enligt Skatteverket vara fråga om utrustning av enklare slag, t ex T-shirts och träningsoveraller som är försedda med arbetsgivarens reklamtryck. Exempelvis träningsskor räknas normalt inte som skattefri träningsutrustning. Om arbetsgivaren ger bidrag till en cykel är detta alltså en skattepliktig förmån för den anställde, även om värdet understiger den summa som accepteras för fri motion.

Jag har två anställda som ska gå på språkkurs i London i höst.
Finns det risk att de måste skatta för det?

Reglerna för skattefri utbildning för anställda är relativt generösa. Utbildning som har tydligt samband med arbetet är skattefri. Detsamma gäller för utbildning av begränsat värde för arbetet, förutsatt att arbetsgivaren betalat utbildningen direkt till utbildningsarrangören. Det kan handla om t ex språkutbildning, datautbildning eller halkkörning/eco-driving.

Undantag är utbildning som räknas som privata levnadsomkostnader – t ex körkort för personbil, och därför är en skattepliktig förmån om den betalas av arbetsgivaren.

Enligt Skatteverket gäller samma regler för fåmansföretagare, dock med högre krav på att utbildningen har koppling till verksamheten. Observera att enskilda näringsidkare inte omfattas av Skatteverkets bedömning, där får avdrag endast göras för fortbildning. Mer klargöranden för enskilda näringsidkare förväntas längre fram.

Välkommen att kontakta oss om du har funderingar om vad som gäller i varje enskilt fall.

Revisor i bolag utan revisor?

Vad gäller för aktiebolag som inte har någon revisor när en kontrollbalansräkning eller fusionsplan ska upprättas, eller när apportegendom ska tillföras bolaget? Behövs ingen underteckning av revisor då? Finns det exempel på när bolaget ändå behöver anlita en revisor?

I ett bolag som har valt bort revision gäller ändå reglerna om att en apportredogörelse ska lämnas och undertecknas av en revisor. Vid fusion ska en revisor granska fusionsplanen även om de deltagande bolagen inte har någon revisor. Detta gäller även fission. Vid minskning av aktiekapitalet med särskilda inlösenvillkor krävs också ett yttrande från en revisor.

Däremot behöver en kontrollbalansräkning inte granskas av en revisor om bolaget valt bort revision. Inte heller behövs något yttrande från en revisor vid fondemission. Vid nyemission krävs ett revisionsyttrande bara vid apport eller teckning av aktier mot kvittningsrätt.

Komplettering årsredovisning ej i tid. Vad händer då?

Om årsredovisningen inte lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets utgång får företaget betala en avgift till bolagsverket på 5000 kronor. Därefter utgår straffavgifter varannan månad tills en fastställd kopia av årsredovisningen lämnas in. Om inte årsredovisning lämnats in till bolagsverket inom 11 månader från räkenskapsårets utgång skall bolagsverket besluta att bolaget skall gå i likvidation.

Vad ska stå på mina representationskvitton?

Av kvittot ska framgå vilka som varit ute och representerat, vilka gäster du hade, vilka företag personerna kommer ifrån och syftet med representationen.

Vad är en sie fil?

En sie fil är ett standardiserat och kostnadseffektivt utdrag ur redovisningen, kan man säga. Den kan tas ut från alla redovisningsprogram i Sverige och man väljer olika nivåer. Den som vi vill ha brukar kallas Sie 4. Då får vi en fil där vi kan se alla händelser under året på transaktionsnivå. Den kan vi sedan läsa in i vårt analysprogram och på så sätt få ner kostnaden för revisionsarbetet.

Vad är MGI?

MGI är vårt internationella nätverk. Det är ett antal revisorer, skattekonsulter och redovisningskonsulter från hela världen som samarbetar. Alla är rätt lika oss på MGI Revideco och vi har ungefär samma kundstruktur. Därför kan vi tryggt rekommendera våra kunder till våra kolleger i nätverket. Vi vet att du blir väl omhändertagen på samma personliga och uppmärksamma sätt som hos oss.

Vad händer om min årsredovisning inte kommer in i rätt tid till Bolagsverket?

Om årsredovisningen inte lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets utgång får företaget betala en avgift till bolagsverket på 5000 kronor. Därefter utgår straffavgifter varannan månad tills en fastställd kopia av årsredovisningen lämnas in.

När ska jag lämna in mina papper till er för revision?

Enligt ABL (Aktiebolagslagen) ska vi ha fått in material för revision senast fyra och en halv månad efter räkenskapsårets utgång.

Vi har haft Skatteverket på besök. De hittade några kostnader som de tyckte att vi inte skulle få avdrag för. Varför har inte ni upptäckt detta?

Vi granskar inte alla verifikationer, utan endast ett urval. Urvalet gör vi utifrån den risk- och väsentlighetsbedömning som vi gör i samband med att vi planerar revisionen.

Varför måste jag lämna med verifikationerna för det nya året också? Dem ska ni ju inte revidera nu?

Vi behöver tillgång till materialet på det nya året för att kunna göra betalningsuppföljningar och kontrollera periodisering. Sen har vi en skyldighet att kontrollera verksamhetens utveckling fram tills vi skriver på revisionsberättelsen.

Har du en fråga? Kontakta oss gärna här.